INVESTERINGAR

VÄRDEHÖJANDE STRATEGI I FYRA STEG

Allokering – exklusiv fastighetsfångst

Iberian Yield köper primärt fastigheter utanför marknaden för att säkerställa exklusivitet. Vi fokuserar på transaktioner i utrymmet mellan 5 och 30 miljoner euro eftersom de i allmänhet står inför mycket mindre konkurrens än det mindre segmentet och större, mer dyrbara och färdigutvecklade fastigheter.

Våra förvärvskriterier är följande:

  • Strategiskt läge med god efterfrågan och starka under- liggande fundamenta.
 
  • Potential för värdetillväxt, viss vakans och möjlighet för optimering av hyreskontrakt.
 
  • Positiva effekter vid introduktion av ny teknik.
  • I linje med framtida trender som resulterar i en starkare efterfrågan på sikt och därmed en mer positiv hyresutveckling jämfört med marknaden.
 
  • Med övervägande taget till timing och makrohändelser.

Förfining – förbättrad uthyrningsgrad och optimerade kapitalstrukturer

Vi tillämpar i grunden en traditionell fastighetsutvecklingsprocess, det vill säga effektiv förvaltning och aktiv uthyrning, som sänker kostnader och ökar inkomster. Men vi arbetar också med åtgärder som innebär yield-komprimering, genom volym och porföljbygge, omstrukturering av finansiering och optimering av hyresavtal. Detta ger oss starkare kassaflöden och högre avkastning – vilket möjliggör framtida investeringar.

Utveckling – teknik och trender som driver avkastningen

Iberian Yields fokus ligger på att tillämpa ny men beprövad teknik, inte bara genom digitalisering av befintlig fastighetsdrift, utan också att identifiera framtida trender och anpassa fastigheterna för att öka intäkterna. Det kan också innebära att vi bygger om fastigheten helt eller riktar om dem för andra användningsområden och hyresgäster, så kallad hyresgästanpassning.

Den inledande urvalsprocessen av förvärvsobjekt är avgörande för att skapa löpande investeringsmöjligheter i ny teknik. Vi söker aktivt möjliga objekt där tilläggsinvesteringar är möjliga. Detta är en process som möjliggör ökad avkastning utöver vad den klassiska fastighetsförvaltningen erbjuder.

Exit – portföljstrategier och yieldkompression
Vi ser bortom enskilda fastigheter och har siktet att sammanföra mindre enskilda innehav i mer strategiska och sammanhållna portföljer. Primärt är det för att skapa ett lättsålt innehav, som håller ihop och därför också har lägre förväntad avkastning från en köpare. Exit-strategierna och investeringsinriktningarna sätts tidigt och dikterar hela processen – fram till en realisering och exit av de värden som skapats. Teamet är mycket erfaret i transaktionsfasen. 
Nuläge
Bolaget har tillsammans med en lokal partner identifierat flertalet projekt som är klara att startas samt en framtida byggrättsportfölj som är möjlig att förvärva. Projekten kommer i takt med de blir investeringsklara att presenteras för investerare. 
 

JAG VILL VETA MER!